လာၿပီေနာ္ ေရခဲသား ေရွၾကယ္သီးတပ္ ဂါဝန္ဒီဇိုင္းအဆန္းေလး ခါးပတ္ေလးေရာပါတယ္ေနာ္ 2ေရာင္ 3size 6ထည္1တြဲ Ws.. 8000K$ rt 9500 220man

လာၿပီေနာ္ ေရခဲသား ေရွၾကယ္သီးတပ္
ဂါဝန္ဒီဇိုင္းအဆန္းေလး
ခါးပတ္ေလးေရာပါတယ္ေနာ္
2ေရာင္ 3size 6ထည္1တြဲ
Ws.. 8000K$ rt 9500
220man
 4 years ago
No Comments