🌹 ထိုင္းပိုး

🌹🌹
ထိုင္းပိုး ဒီဇိုင္းစံု

💖 အနံလြန္ သံုးကိုက္ ဝမ္းဆက္ ကြာလတီေကာင္း...

♦ ဝမ္းဆက္တစ္စံုေစ်း ၁၄၀၀၀က်ပ္

Ph/Viber-09253460285

📞 မွာယူလိုပါက ပို႔ေပးရမဲ့လိပ္စာ နာမည္ ဖုန္းနံပါတ္ ေပးပ္ို႔မွာယူႏိုင္ပါတယ္႐ွင့္
 2 years ago
No Comments