အိမ္းဝိုင္းကြက္ေရာင္းရန္

ျမိဳ႕ပတ္လမ္း-ရတနာရပ္ကြက္
ရပ္ကြက္ႀကီး(7)-ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႕

တစ္ထပ္တိုက္တစ္လံုး။
တစ္ထပ္ခြဲတစ္လံုး။
ေရေလာင္အိမ္သာသီးသန္ ့တစ္လံုး။
အဝစီတြင္းတစ္တြင္း(ျမိဳ႕ေရတိုင္ပါျပီး)
မီတာ
ဦးပိုင္အမည္--ဦးေအာင္ညြန္ ့
အကြက္အမွတ္၄၄/ဌ-၁
ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ
အရႈပ္အရွင္ကင္း (ပိုင္ရွင္ကိုယ္တ္ိုင္ေရာင္းမည္)
 4 years ago
No Comments