ဆြယ္တာလက္စက ဂါဝန္ အရမ္းလွ 😍 Freesize Lb 100 to 135 ပံုျပ၃ေရာင္ ၆ထည္တြဲ Ws-9000 Rt -11500 အသားထူထူေလးေနာ္ 😘 2359r မန္း