စီးကရက္ပိုး အနံလြန္ ဝမ္းဆက္ 32000 ပြဲထိုင္ခ်ိတ္ သတိုးသမီးေတာက္ဝတ္