အိတ္လွလွေလး 18500 ရန္ကုန္အိမ္ေရာက္ေငြေခ်စနစ္ ပစည္းမွာၿပီလာပို႔မွမယူပါက deliခကိုဝယ္သူမွက်ခံရပါမည္ နယ္သမားမ်ား ေငြလႊဲဝင္ၿပီပို႔ေပးပါတယ္ Khant

အိတ္လွလွေလး
18500
ရန္ကုန္အိမ္ေရာက္ေငြေခ်စနစ္ ပစည္းမွာၿပီလာပို႔မွမယူပါက deliခကိုဝယ္သူမွက်ခံရပါမည္ နယ္သမားမ်ား ေငြလႊဲဝင္ၿပီပို႔ေပးပါတယ္
Khant
 4 years ago
No Comments