ခ်ည္သားအေခ်ာေလးပါ, အေရာင္ေလးက အျပင္မွာ တကယ္လွပါတယ္
Free Size ပါ,သားေရႀကိဳးနဲ႔ ရံုွ႕ႀကိဳးပါပါတယ္
ရန္ကုန္ဘယ္ပို႔ပို႔ 2000 ပါ
 4 years ago
No Comments