နာမီႏို အသားအိတုန္ေလးေတြ အသင့္ရွိထားတယ္ေနာ္
အသားမပါးလို႔ ေကာ္ပိတ္ကပ္စရာမလိုပါဘူး
အီမိုဂ်ီ ဒီဇိုင္းေလးနဲ႔မို႔
ေႏြရာသီမွာ အလန္းဆံုးေလး ခ်ဳပ္ဝတ္လိုက္က်ရေအာင္ေနာ္

အနံရွည္ ဝမ္းဆပ္မွ =8500ksတည္းပါ[OK][OK][OK]
3စံုေစ်း=7200ks

ပစၥည္းေစာင့္စရာမလိုပါ အသင့္ရွိ
ေငြလႊဲဝင္တာနဲ႔ ပို႔ေပးပါတယ္
 3 years ago
No Comments