အေရာင္အေသြးအမ်ိဳးအစံု ရွိပါသည္။အသစ္ေတြပါလို႔ secondေတြ မေရာင္းပါ။ဂ်င္းသားအစစ္ပါ။ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းႏွင့္နယ္ေဝးမ်ားကိုလဲ အိမ္အေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးပါသည္။ၾကိဳက္ႏွစ္သက္လို႔ျဖစ္ေစ။လူၾကီးမင္းလိုအပ္လို႔ျဖစ္ေစ၊စံုစမ္းေမးျမန္းလို၍ျဖစ္ေစ cmtျဖင့္လည္းေကာင္းCbသို႔လည္းေကာင္း ဖုန္းျဖင့္လည္းေကာင္းေမးျမန္ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။လူၾကီးမင္းတို႔အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ေပးသြားပါမည္။ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

#Sofa
 3 years ago
No Comments