အင္ဒို ပါတိတ္

အင္ဒို ပါတိတ္ဝမ္းဆပ္ တစ္စံု=11000
3စံုေစ်း=9500

 2 years ago
No Comments