တရုတ္ျပည္ ဒိုက္ရိုက္

တရုတ္ျပည္ ဒိုက္ရိုက္ PIN DUO DUO မွ မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပစၥည္းမ်ားကို ေအာ္ဒါတင္ေပးသည္
ေအာ္ဒါတင္လိုပါက အထက္ပါ Wechat Qr ကုတ္ကို စကန္ဖက္ျပီး အေသးစိတ္ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္ပါသည္
သို႔မဟုတ္
ေအာက္ပါ ph noကိုလည္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္
Viber ph no=09 766705002
call ph no= 09 764786858
 3 years ago
No Comments