ေဘးစင္းစာတန္း စေတာကင္ အနက္သီးသန္႔ 5 ထည္ ၁စီး Ws 4300 Lb 90 to 140