ရွမ္းသစ္(ယံုယံုအထူသား) လက္လီ 8000 (ကြင္း) 10500 ( ဝမ္းဆက္) Nk

ရွမ္းသစ္(ယံုယံုအထူသား)
လက္လီ 8000 (ကြင္း)
10500 ( ဝမ္းဆက္)
Nk
 2 years ago
No Comments