ယြန္းယြန္း အသား-ထိုင္းပိုး(အနံလြန္ ၃ကိုက္) အပ္ခ်ပ္-အက်စ္ (Quality အျမင့္) ရည္ေလ်ာ္ခံ မီးပူတိုက္ခံသည္ ကိုက္မျပည္တာ အပ္ခ်ပ္ က်ဲတာ ျပထားတဲ ့ပုံနဲ လဲြတာမ်ား တာဝန္ယူသည္ 21000 ျကာခ်ိန္ ၅ရက္smp

ယြန္းယြန္း

အသား-ထိုင္းပိုး(အနံလြန္ ၃ကိုက္)
အပ္ခ်ပ္-အက်စ္ (Quality အျမင့္)

ရည္ေလ်ာ္ခံ မီးပူတိုက္ခံသည္

ကိုက္မျပည္တာ အပ္ခ်ပ္ က်ဲတာ
ျပထားတဲ ့ပုံနဲ လဲြတာမ်ား တာဝန္ယူသည္

21000 ျကာခ်ိန္ ၅ရက္smp
 4 years ago
No Comments