အထက္ပါပံုမွာဥပမာမ်ွသာျဖစ္ပါသည္။ထိုထက္ေကာင္းမြန္ေသာHand spinders မ်ားရွိပါသည္။Ph.09788457330ရန္ကုန္တြင္းသာ။ဆိုင္တည္ေနရာမွာအလံုျမိဳ႕နယ္ေစာရန္ပိုင္အေရွ့မာဃလမ္းထိပ္
 3 years ago
No Comments