ကိုကိုေတြ ပတ္တဲ့ နာရီေလးပါ
လက္တံေလးနဲ႔ေကာ နံပါတ္နဲ႔ျပတာေလးေကာ
ႏွစ္မ်ိဳးလံုးပါတယ္ေနာ္။ လက္တံေလးေတြကလည္း
Digital လက္တံေလးေတြပါ။ light ေလးလည္းပါတယ္
ေနာ္ အရမ္းမိုက္
Price-6800
 4 years ago
No Comments