ပန္းေရာင္ေလးသန္းတဲ့ႏႈတ္ခမ္းတစ္စုံကိုပိုင္ေစဖို႔ treechada lipmaskနဲ႔ႏႈတ္ခမ္းကိုေပါင္းတင္ရေအာင္ေနာ္ 👄👄

ႏႈတိခမ္းမဲတဲ့ေကာင္မေလးေတြဆိုရင္ေဆာင္ကိုေဆာင္ထားသင့္တရ္ေနာ္ 😒😒
 3 years ago
No Comments