လက္သည္း တံဆိပ္တုံး( silicon)+ သံျပား ၁၂ ခုပါ

Price - 9100 ks
Ws - 8000 ks (5)

သံျပားကဒ္ ၁၂ ခုပါလို့ ဒီဇိုင္းေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ဆိုးလို့ ရပါမယ္
Tianna WS
 3 years ago
No Comments