သားသားမီးမီးတုိ႔ ဆုိင္ကယ္စီးတဲ့ခါ save ျဖစ္ေအာင္

သားသားမီးမီးတုိ႔နဲ႔ဆုိင္ကယ္စီးတဲ့ခါ ခ်ည္ထားလုိ႔ရတဲ့ စိတ္ခ် ရတယ္ေနာ္
 1 year ago
No Comments