မွန္ TV စင္ TV တက္ဖုိ႔ပါေသးတရ္ေနာ္

TV Stand with Mount (A series )

LCD တီဗြီစင္

~ ေကာင္းမြန္ေသာ အရည္အေသြးျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံသည္။
~ တင့္တယ္ခန္႔ညားေသာ ဒီဇိုင္းျဖစ္သည္။
~ လူထိခိုက္မွုမရွိေအာင္ျပဳလုပ္ထားေသာ Tempered Glass မွန္ ၃ ခ်ပ္ မွ ၄ ခ်ပ္အထိ ပါသည္။
~ အေပၚမွန္ခ်ပ္ႀကီးအထူမွာ 7 mm ျဖစ္ၿပီး ေအာက္မွန္ခ်ပ္ႀကီးအထူမွာ 6 mm အလယ္မွန္ခ်ပ္အေသးမွာ 5 mm ျဖစ္သည္။
- ေပါင္းသားကၽြန္းေရာင္ေဒါက္ျဖင့္ ေသေသသပ္သပ္ လွလွပပျပဳလုပ္ထားသည္

(၂) အလ်ား ၄ ေပ x အနံ ၁၆ လက္မ x အျမင့္ အေပၚမွန္မ်က္ႏွာျပင္အထိ ၂၃ လက္မ (1.2 meter x 40 cm x 60 cm)
 2 years ago
No Comments