ကုိကုိတုိ႔ေရ ခင္ဗ်ားတုိ႔တြက္မိေခ်ာင္းသားေရ ခါးပတ္ေရာက္ၿပီေနာ္

မိေခ်ာင္းသားေရခါးပတ္
တန္ဖိုး ၁၉၅၀၀က်ပ္

အလ်ား အရွည္ 120cm
အနံ ဗ်က္ 3.5cm
ခါးဆိုဒ္ 46 အထိ ပတ္လို႔ရပါတယ္။
 2 years ago
No Comments