ကားခ်စ္သူေဘာ္ေဘာ္တုိ႔ ေရ ေလထုိးစက္ေကာ ဖုန္စုပ္စက္ေရာ တတြဲပါတရ္ တခုခ်င္းခြဲယူလည္းရပါတယ္
ကားေလထုိးစက္ ၁၆၀၀၀
ဖုန္စုပ္စက္ ၉၅၀၀
 2 years ago
No Comments