📌လိုင္နင္း 1ကိုက္-250ks
📌pattrenလိပ္ ၁လိပ္-1300ks(10ရြက္ပါ)
📌Digitalစပန္႔ ၁ကိုက္-1500ks(အနံႀကီး)
☎️09976527841
လိပ္စာ-42/552၊ပီမိုးနင္း(၂)လမ္း၊ေျမာက္ဒဂံု
*Deliျဖင့္ပို႔သည္။*နယ္မ်ားေငြးႀကိဳလြဲစနစ္ပါ။ကိုယ္တိုင္လည္းလာဝယ္၊လာၾကည္၍ရသည္။
 2 years ago
No Comments