သားသားမီးမီးတို့တြက္အရမ္ူကိုအဆင္ေျပတ့ဲခ်ိဳလိမ္သာမိုမီတာေလးပါ လသားေလးေတြဆိုေတ့ာရိုးရိုးသာမိုမၤီတာန့ဲတိုင္းတ့ဲအခါမျငိမ္သက္ဘဲလွဳပ္ေနတာန့ဲအပူခိ်န္ေသခ်ာမသိရတာေတြေျကာင့္စိတ္ညစ္ေနရတ့ဲေမေမတို့တြက္ပါးစပ္ထဲကိုခ်ိဳလိမ္ေလးထည့္ေပးထားလိုက္တာန့ဲအပူခ်ိန္ကိုတိုင္းလို့ရပါတယ္။Built -in Battery ပါဝင္ပီးon/offခလုတ္ေလးပါ ပါတယ္။အပူခ်ိန္ကို'C န့ဲျပထားပါတယ္။
 2 years ago
No Comments