အိမ္ထဲေနရမယ္ခ်ိန္ဝယ္ဖုန္းၾကည့္ရေသးလုိ႔စိတ္ညစ္ေနလား