နေကာမျက်မှန်(Lacoste)

အလဲအလှယ်မရပါ
ကွာလတီကောင်းပါသည်
အပွန်းအစင်းအကျိုးပဲ့ လုံးဝမပါ
ပစ္စည်းမှာပါက မှာပြီးနောက်တစ်ရက်အတွင်းပို့ပေးမည်


 9 months ago
No Comments