လင်းရာမ မီးအားမြင့်စက် 7.5 KVA Auto & Munual
Auto - 95 ကျ
အသစ်ဈေး ၉ သိန်းကျော်
၅၀၀၀၀၀ ကြမ်းခင်းဈေး (အလျော့အတင်းရှိ)

ဖုန်း - 09428376154
 1 year ago
No Comments