ဒိုင္တိုက္႐ိုက္ အြန္လိုင္းေ႐ွာ့သီးသန္႔ပါ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ မွာယူလို႔ရပါတယ္႐ွင့္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ 💓💟💖♥💜