ဝင္းစႏၵာ စတိုး ႏွင့္ Online shop
ဝင္းစႏၵာ စတိုး ႏွင့္ Online shop
မူဆယ္ျမိဳ႕ စြမ္ေစာ္ေလးလမ္း ေညာင္ပင္ေစ်းအနီး
Item

Mascot face set

ကျပ် 28,000

MIDOU Mask

ကျပ် 12,000