စိန်ပွင့်အမှတ်တံဆိပ် ထူး စားသောက်ကုန် လူသုံးကုန် ကုန်မျိုးစုံရောင်းဝယ်ရေး