တရုတ္ျပည္ အဝတ္အထည္ အိတ္ ကုမၸဏီတိုက္႐ိုက္ ျျဖစ္ေသာေၾကာင္ လက္လီလက္ကားေစ်းႏႈန္းခ်ိဴသာစြာေရာင္းခ်ေပးပါသည္
Item

Huawei GR 5 (2017)

ကျပ် 8,000

အေပၚကုတ္

ကျပ် 10,000

အက်ႌ

ကျပ် 7,500

ဖိနပ္လွလွ

ကျပ် 7,500

Mini bag

ကျပ် 9,000

ဖိနပ္

ကျပ် 8,500

ဖိနပ္

ကျပ် 6,500

ဖိနပ္

ကျပ် 11,000