လူႀကီးမင္းတို႔၏အမွာစာရင္းမ်ားကိုေငြလႊဲ၀င္ၿပီးေနာက္
ေန႔သက္ဆိုင္ရာ ကားဂိတ္မ်ားသို႔အေရာက္ပို႔ေဆာင္ေပးပါ။သည္။အားေပးၾကတဲ့ခ်စ္Custromer ေက်းဇူးအထူးတင္ပါသည္။