တအာင္းသားေလး
တအာင္းသားေလး
အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား အမ်ိဳးသားအမ်ိဳးသမီးအသံုးအေဆာင္မ်ား
အလွန္ကုန္မ်ား ေန႔စဥ္သံုးပစၥည္းမ်ား
ေငြႀကိဳလႊဲစနစ္ျဖစ္ပါတယ္ ေငြလႊဲၿပီး(၁၀)ရက္အတြင္းပစၥည္းပို႔ေပးပါသည္ (၁၀)ရက္ေက်ာ္ၿပီး ပစၥည္း မေရာက္ပါက ေငြျပန္အမ္းေပးပါသည္
ေငြကိုေတာ့ATM ကဒ္ နဲ႔ လႊဲရမွာျဖစ္ပါတယ္
KBZ card nomber. 99930704301485201
ေငြလႊဲပီးေျပစာကိုဓာတ္ပံု႐ုိက္ၿပီးပို႔ေပးရပါမယ္
တ႐ုတ္ျပည္ကေနတိုက္႐ုိက္လႊဲမွာျဖစ္ပါ၍ဖုန္းေခၚလို႔အဆင္မေျပရင္face book မွာလာေရာက္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္
လက္လီလက္ကား ရသည္