ႏွစ္ေယာက္အိပ္ေလထိုးေမြ႕ယာေလထိုးတံပါပီးေလထိုးေခါင္းအုံးႏွစ္လုံးအပါ intock ရန္ကုန္- ပဲခူး-ေတာက္ငူ-မန္းေလး-ေနျပည္ေတာ္-စစ္ကိုင္း-မံုရႊာ-ေတာင္တြင္းျကီး-ေမာ္လျမိဳင္-ေရး-ထားဝယ္-ဘိတ္-ပုသိမ္-ဟသာၤတ-ေညာင္တုနါး-စသည့္ျမိဳ႕ေပါင္း၁၀၀ေက်ာ္ကုိအိမ္အေရာက္ေငြေခ်စနစ္ျဖင့္ပို႔ေဆာင္ေပးေနပါပီ
 3 years ago
No Comments