💥💥အဝတ္လွန္းစင္💥💥 ျပန္ေရာက္ၿပီေနာ္
Price=22500

👍အဝတ္မေျခာက္တဲ့ ဒုကၡ အဝတ္လွန္းဖို႔ ေနရာမရွိတဲ့ ဒုကၡတို႔က ကင္းေဝးေစႏိုင္ဖို႔ ႏွင့္ အဝတ္အစားမ်ားကို သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ခ်ိတ္ထားႏိုင္ဖို႔ အဝတ္လွန္းစင္လိုတယ္ေနာ္
🔊 ေနရာအမ်ားႀကီးေပးစရာမလိုပဲ အဝတ္အထည္မ်ားမ်ားကို တစ္ေနရာထဲမွာ လွန္းထားႏိုင္ေတာ့ အဆင္ေျပၿပီေပါ့
 11 months ago
zirmawii 11 months ago
still available?
Gaint Online Shop 11 months ago
available