ယြက်ားေလး မိုးစီးဖိနပ္

ယြက်ားေလး မိုးစီးဖိနပ္

Size=49.41.42.43.44
အသင့္ရွိ
ၾကိဳက္တာယူ တစ္ရံ4500
5ရံေစ်း1ရံ=4000
10ရံေစ်း 1ရံ=3500
မူဆယ္ျမိဳ႕တြင္းအိမ္အေရာက္ေငြေခ်ပါေနာ္
 3 years ago
No Comments