အလဲအလှယ်မရပါ
ကွာလတီကောင်းပါသည်
အပွန်းအစင်းအကျိုးပဲ့ လုံးဝမပါ
ပစ္စည်းမှာပါက မှာပြီးနောက်တစ်ရက်အတွင်းပို့ပေးမည်

 3 years ago
No Comments