အသံုးၿပဳနည္း


Naing BSell တြင္ ေၾကာ္ၿငာတင္ရန္္ အေကာင့္တခုရိွရန္္လိုအပ္ပါသည္။ Naing BSell အေကာင့္ကို Facebook (သို့) SignUp form မွ လိုအပ္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား (နာမည္၊ email၊ password နဲ့ မိမိေနတဲ့ၿမိဳ့) ရိုက္ထည့္ၿပီ ဖြင့္ႏို္င္ပါသည္။


Facebook နဲ့ အေကာင့္ဖြင့္ၿခင္း

 1. SignUp ခလုတ္ကို ႏိွပ္ပါ။

  Home Page

 2. Page ရဲ့ အေပၚညာဘက္ေထာင့္တြင္ Facebook Login ခလုတ္ကိုႏိွပ္ပါ။

  Sign Up Page

 3. ၿပီးလွ်င္ သင္၏facebook အေကာင့္ ကို login ၀င္ရန္ Login page ေပၚလာပါမည္။

  Facebook Login Page

 4. Facebook Login ၀င္ၿပီးပါက Naing BSell တြင္ အလိုအေလွ်ာက္ login ၀င္ၿပီၿဖစ္မွာပါ။

  Home Page After Login

 5. Naing BSell မွာ Email တစ္ခုကိုရရိွပါက Facebook နဲ့ ေအာင္ၿမင္စြာ အေကာင့္တစ္ခုတည္ေဆာင္ၿပီးပါၿပီ။

  Welcome Email

မွွတ္ခ်က္ ။ ။ facebook နဲ့ login ၀င္လွ်င္ သင္၏ေနထိုင္ရာၿမိဳ့သည္ ရန္ကုန္ၿဖစ္ေနမွာပါ။


SignUp Form နဲ့ အေကာင့္ဖြင့္ၿခင္း

 1. SignUp ခလုတ္ကို ႏိွပ္ပါ။

  Home Page

 2. နာမည္၊ email၊ password၊ ႏွင့္ ေနထိုင္ရာၿမိဳ့ ကို ရိုက္ထည့္ၿပီး “Create my account” ခလုတ္ကိုႏိွပ္လိုက္ပါ။

  Sign Up Form

 3. Email ကို အတည္ၿပဳဖို့ “Confirmation Email” တစ္ခုကိုလက္ခံရရိွမွာပါ။

  Confirmation Email

 4. “Confirm Email Address” ခလုတ္ကိုႏိွပ္ၿပီး အတည္ၿပဳလိုက္ပါ။

  After Confirmed Email

 5. “Verification Successful” ၿဖစ္သြားလွ်င္ အေကာင့္တည္ေဆာင္လို့ၿပီးပါၿပီ။
  Login ၀င္ရန္ Menu > Login ကိုေရြးပါ။

  Login


 1. Login အရင္၀င္လိုက္ပါ (Menu > Login)

  Login

 2. “Sell” (သို့) “Sell your item” ခလုတ္ကိုႏိွပ္ပါ။

  Sell Item

 3. ေအာက္က Page တြင္ ပစၥည္းအခ်က္အလက္ အေသးစိတ္ကို ရိုက္ထည့္ၿပီ “Create my item” ခလုတ္ကိုႏိွပ္ပါ။

  Create New Post

 1. Login အရင္၀င္လိုက္ပါ (Menu > Login)

  Login

 2. Menu > My items ကို ေရြးလိုက္ပါ။

  My Items

 3. သင္တင္ထားေသာ ပစၥည္းအားလံုးေပၚလာမည္။ ၿပင္ခ်င္ေသာပစၥည္းကိုရွာၿပီ ခဲတံပံုစံခလုတ္ေလးကို ႏိွပ္လိုက္ပါ။

  Edit Item

 4. ေအာက္က Page တြင္ ၿပင္ခ်င္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုၿပင္ၿပီ “Update item” ခလုတ္ကိုႏိွပ္ပါ။

  Update Item


 • ေၾကာ္ၿငာကိုဖ်က္ရန္အတြက္ အမွိဳက္ပံုးပံုစံ ခလုတ္ကိုႏွိပ္ပါ။

  Delete Item

 • ပစၥည္းေရာင္းထြက္သြားပါက “Sold Out” ကိုႏိွပ္ပါ။

  Sold Out Item

 1. Login အရင္၀င္လိုက္ပါ (Menu > Login)

  Login

 2. Menu > Update Profile ကို ေရြးလိုက္ပါ။

  Update Profile

 3. ေအာက္က Page တြင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေၿပာင္းလဲၿပီ “Update” ခလုတ္ကိုႏိွပ္ပါ။

  Update Profile Form

 1. Login အရင္၀င္လိုက္ပါ (Menu > Login)

  Login

 2. Menu > Update Profile ကို ေရြးလိုက္ပါ။

  Update Profile

 3. ေအာက္က Page တြင္ Password ကို ေၿပာင္းလဲၿပီ “Update” ခလုတ္ကိုႏိွပ္ပါ။

  Update Profile Form

 1. Login အရင္၀င္လိုက္ပါ (Menu > Login)

  Login

 2. Password ေဘးတြင္ရိွေသာ ? ခလုတ္ကိုႏိွပ္လိုက္ပါ။

  Recovery Password

 3. Forgot Password တြင္ သင္Email ကိုရိုက္ထည့္ၿပီ၊ “Submit” ခလုတ္ကိုႏိွပ္လိုက္ပါ။

  Forgot Password

  “Password Reminder” email တစ္ခုကို ပို့ေပးမွာၿဖစ္ပါတယ္။ ထို email ထဲမွာ “Reset My Password” ကိုႏိွပ္ၿခင္းၿဖစ္ Password အသစ္ထည့္ရန္ Page တစ္ခုေပၚလာမယ္။ ထို Page တြင္ Password အသစ္ကို ေၿပာင္းလဲႏိုင္သည္။