ေရာင္းမည္

ေက်ာက္တန္းစံခ်ိန္မီ(၂)၊ အမွတ္ (၂၂၃၃) သီလ၀ါဇံုအနီး၊ (၄၀ေပ + ၆၀ေပ) ပါမစ္ေျမ (ျခံခတ္ျပီး)

www.oned4group.com တြင္ ၀င္ၾကည့့္ၿပီး တျခားသတင္းမ်ားႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုလဲ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
 3 years ago
ေရာင္းမည္။
အိမ္၊ ၿခံ၊ ေၿမ ေရာင္း၊ ၀ယ္၊ ငွား

SOFA

က်ပ္ 210,000

RCတထပ္အိမ္

က်ပ္ 80,000,000