ပထမအားမာန္ ေထာက္ပ့့့ံပုိ ့ေဆာင္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ပါသည္။
အြန္လုိင္းေရွာ ့ပင္းမ်ားအတြက္ အျမန္္ဆံုးပုိ ့ေဆာင္ေပးေနသလုိ
နာမည္ၾကီး အစားအေသာက္မ ်ားကိုမွာယူစားသံုးနုိင္ပါသည္။
သြားေရာက္၀ယ္ယူကာ အစားအေသာက္မ ်ားကုိလာေရာက္ပုိ ့ေဆာင္ေပးေနပါသည္။
အေသးစိတ္သိရွိလုိ ပါက ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္မ ်ားကုိ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းေမးျမန္းနုိင္ပါသည္။
09-78-6680-323 ၊ 09-78-6680-322 ။
 1 year ago
No Comments