တိုက္ေရွာ့ gun / ေရွ႕ာဘား အားလံုး ပုတ္ပ်က္ေရာင္းမည္ ။

Fielder /
 4 months ago
No Comments
ယာဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား

ကား

က်ပ္သိန္း 85

30kva မိးစက္ new

က်ပ္ 3,500,000

Space Arm

က်ပ္ 220,000

SOJEN(F350)

က်ပ္ 175,000,000