ဂ်ိမ္းေဖာခ်ိတ္ ဒီဇိုင္းသစ္

လက္ကား ၁၀ေရာင္ - ေစ်းသပ္သပ္ရွိ

လက္လီ (၁ထည္ခ်င္း) - 7000က်ပ္
 1 year ago
No Comments
အမ်ိဳးသား အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား

G shock

က်ပ္ 15,500

CN-3

က်ပ္ 9,500

G shock

က်ပ္ 30,000