ေရာင္းမည္


၄၄ေပ+၆၀ေပ(၇ ကြက္တဲြ)၊ ဂရမ္အမည္ေပါက္
ေျမကြက္ အမွတ္ (471,472,473  455,456,457,458)
ရတနာလမ္းမ၊ 58 ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းျမိဳ့နယ္


www.oned4group.com တြင္ ၀င္ၾကည့့္ၿပီး တျခားသတင္းမ်ားႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုလဲ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။      ေက်းဇူးတင္ပါသည္။


 5 years ago
No Comments
အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ

SOFA

ကျပ် 210,000

sofa

ကျပ် 200,000

RCတထပ္အိမ္

ကျပ် 80,000,000