ျခင္လံုလိုက္ကာ အထူပါေနာ္ သံလိုက္လည္းအထူပါ
Grade A ပါေနာ္ ပင္နဲ႔ကပ္ခြာေလး ပါၿပီးသားေနာ္ထပ္ဝယ္စရာမလိုပါဘူး
အိမ္တိုင္းမရွိမျဖစ္အရမ္းလိုအပ္ပါတယ္ေနာ္ ကေလးရွိတဲ့အိမ္ေတြဆိုပိုအသံုးဝင္ပါတယ္ ျခင္နဲ႔တျခားအင္းဆက္အနၱရာယ္မွကာကြယ္ႏိုင္ပါတယ္

၃ေပ ၇ ေပ =၅၀၀၀

၅ေပ ၅ေပ = ၅၀၀၀

၄ေပ ၄ေပ = ၄၅၀၀
 3 years ago
No Comments