အဝတ္​အထည္​ႏွင္​့အလွကုန္​
ႀကိဳက္​ႏွစ္​သက္​ရာ၃မ်ိဳးဝယ္​ယူပါက deli free ပါ
Item

အိတ္​

ကျပ် 9,500

နာရီ

ကျပ် 5,700

အက်ႌ

ကျပ် 7,500

အက်ႌ

ကျပ် 3,700

နာရီ

ကျပ် 5,700

နာရီ

ကျပ် 12,500

အိတ္​

ကျပ် 7,300

စကပ္​

ကျပ် 4,200

အိတ္​

ကျပ် 6,800

ဂါဝန္​

ကျပ် 7,000