လူသုံးကုန်ပစ္စည်းအလှကုန် ပစ္စည်း အထည်အမျိုးမျိုး လက်လီလက်ကား Gp ရှိတယ်နော်
Item

T shirt

ကျပ် 4,000

jelly shoe

ကျပ် 8,000