မွာယူခ်င္ေသာပစ္စည္းကုိ ပုံနွင့္တကြ viber တြင္
အမည္
ေနရပ္
ဖုန္း
တုိ ့ကုိ ေရးသားပးီ ၀၉၇၉၇၇၈၁၈၇၇ သုိ ့မွာယူနုိင္ပါတယ္